Systems approach to road traffic safety: Sweden’s “Vision Zero” policy


DURNA T.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.1-23, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-23
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Road traffic crashes resulting in fatalities and injuries and theirsocial and economic costs require a systematic approach totraffic problem. Traditional approach to road safety puts the re- sponsibility on road users while ignoring the other componentswithin the traffic system. However, responsibilities such as designof the vehicles, roads and the road networks, urban and rural plan- ning, enforcement, and emergency care are divided among differ- ent sectors and groups. Then, it requires a systems approach toroad traffic safety that examines the traffic system as a whole withthe interaction among the units within the system. In this regard,Sweden’s Vision Zero policy, which started in 1997, emerged as amodern alternative to the traditional approach with its comprehen- sive approach to road traffic management, systems approach totraffic safety, sharing the responsibility between the system de- signers and road users, and developing strategies based on theseprinciples. This article reviews the elements and principles of Vi- sion Zero, and its effects on traffic safety.
Karayolu trafiğinde meydana gelen ölüm ve yaralanmalar ilebunların sosyal ve ekonomik sonuçları, trafik probleminesistematik bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Geleneksel trafik gü- venliği yaklaşımı, sorumluluğu yol kullanıcılar üzerine yükleyerektrafik sisteminin diğer unsurlarını göz ardı etmektedir. Oysa araçtasarımı, yol ağlarının ve yolların tasarımı, kentsel ve kırsal plan- lama, denetleme ve acil yardım gibi sorumluluklar çok çeşitli sek- törler ve gruplar arasında bölünmüştür. Bu durum, karayolu trafikgüvenliğinin sistem yaklaşımı doğrultusunda ve trafik sistemininbir bütün olarak içerdiği birimler arasındaki etkileşimle birlikte elealınmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, İsveç’in 1997 yılındauygulamaya koyduğu “Vizyon Sıfır” (Vision Zero) politikası, ka- rayolu trafik yönetimine kapsamlı bir yaklaşım getirmesi, sorunusistem yaklaşımı ile ele alması, trafik güvenliğinde sorumluluğusadece sürücülere yüklemeyerek sürücüler ve karayolu sistem tasa- rımcıları arasında paylaştırması ve bu esaslara dayalı stratejiler ge- liştirerek uygulaması yönleri ile karayolu trafik yönetiminde mo- dern bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalede Vizyon Sı- fır politikasının esasları, dayandığı ilkeler ile karayolu trafik gü- venliğine etkileri incelenecektir.