Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmes


Önder Ö. K., Bilgin Ü.

Anatolia Sport Research, vol.3, no.1, pp.33-46, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/anatoliasr.24
  • Journal Name: Anatolia Sport Research
  • Journal Indexes: Index Chemicus (IC)
  • Page Numbers: pp.33-46
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı; covid-19 pandemi sürecinde spor bilimleri öğrencilerinin serbest

zaman doyumlarının; cinsiyet, yaş, eğitim aldıkları üniversite ve bölüm, aile gelirleri ve algılanan

refah düzeylerini içeren sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesidir.

Materyal ve Metod: Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gazi

Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakülteleri’nde öğrenim gören 376 öğrenci

oluşturmuştur. Çalışmada öğrencilerin serbest zaman doyumlarını belirlemek için, bireylerin

serbest zamanlarını değerlendirme sürecindeki doyum durumlarını ölçme amacıyla hazırlanan,

Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Gökçe ve Orhan (2011)

tarafından yapılan “Serbest Zaman Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Bireylerin sosyo-demografik

özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”

uygulanmıştır. Çalışmada verilerin analizinde SPSS Statistics 26 programı kullanılarak; yüzde

dağılım tabloları, sıklık analizi (Frekans), aritmetik ortalama ve standart sapma, t-testi, tek yönlü

varyans (ANOVA) ve Tukey analizlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Covid-19 pandemi sürecinde spor bilimleri öğrencilerinin serbest zaman doyumlarında;

cinsiyet, yaş, eğitim alınan bölüm açışından anlamlı fark bulunamamışken (p>,05); eğitim aldıkları

üniversite, aile gelirleri ve algılanan refah düzeyleri değişkenlerinde istatistiki açıdan anlamlı fark

bulunmuştur (p<,05).

Sonuç: Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin serbest zaman doyumları

(3,72±0,62), Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine (3,54±0,67) göre yüksek

olduğu, algılanan refah düzeyi “İyi” ve “Çok İyi” olan öğrencilerin serbest zaman doyumlarının

diğer gruplardaki öğrencilerden fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aile geliri yüksek olan

öğrencilerin serbest zaman doyumlarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Serbest Zaman, Serbest Zaman Doyumu, Spor

Bilimleri, Üniversite Öğrencisi