Governance Weakness As a Security Problem: The Case of Uzbekistan


İrdem İ., BAŞAK S.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.25, no.2, pp.589-616, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.26745/ahbvuibfd.1255521
  • Journal Name: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.589-616
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Governance, which is based on the interaction of different stakeholder groups in the unification of individuals, organizations or societies around common goals and objectives, and in determining common interests, is one of the basic elements in the construction of an effective security management structure. The application of a multi-actor, accountable, transparent, fair, effective and participation-based governance approach constitutes the driving force of different aspects of security, especially internal security. This study focuses on the relationship between the concepts of governance and security, and aims to address the impact of governance weakness on the emergence of security problems through Uzbekistan case. The developments in Uzbekistan since the post-independence period present important findings in terms of understanding the relationship between governance and security. In addition to its close diplomatic relations with Turkey, the security problems faced by Uzbekistan, which has an important geopolitical and geostrategic position in Central Asia, depend on the establishment of a solid governance process. Therefore, in this study, it is aimed to contribute to the literature by considering the relationship between governance and security through the case of Uzbekistan. It is considered that the governance-based administration style, which is shaped on the basis of principles such as social participation, justice, democracy, accountability and transparency, will be beneficial in minimizing the security threats that Uzbekistan faces today.
Bireylerin, örgütlerin veya toplumların ortak amaç ve hedefler etrafında birleşmesinde ve müşterek çıkarların belirlenmesinde farklı paydaş gruplarının etkileşimini esas alan yönetişim etkili bir güvenlik yönetimi yapısının inşasında temel unsurlardan birisidir. Çok aktörlü, hesap verebilir, şeffaf, adil, etkili ve katılımcılığa dayanan yönetişim anlayışının tatbiki başta iç güvenlik olmak üzere güvenliğe ilişkin farklı veçhelerin itici gücünü oluşturmaktadır. Bu çalışma, yönetişim kavramı ile güvenlik ilişkisine odaklanarak Özbekistan örneği üzerinden yönetişim zafiyetinin güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasındaki etkisini ele almayı amaçlamaktadır. Bağımsızlık sonrası dönemden bugüne Özbekistan özelinde yaşanan gelişmeler yönetişim ve güvenlik ilişkisinin anlaşılabilmesi bakımından önemli tespitler sunmaktadır. Türkiye ile olan yakın diplomatik ilişkileri yanında jeopolitik ve jeostratejik açıdan Orta Asya’da önemli bir konuma sahip olan Özbekistan’ın günümüzde karşılaştığı güvenlik sorunları yönetişim sürecinin sağlam bir yapıya kavuşturulmasına bağlıdır. Bu nedenle çalışmada yönetişim ve güvenlik ilişkisi Özbekistan örneği üzerinden ele alınarak alan yazınına katkı sunulması amaçlanmaktadır Toplumsal katılım, adalet, demokrasi, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi ilkeler temelinde şekillenen yönetişim esaslı idare tarzının günümüzde Özbekistan’ın karşılaştığı güvenlik tehditlerinin en aza indirilmesinde faydalı olacağı değerlendirilmektedir.