LOCAL IMAGE İN VİRTUAL-DİGİTAL CULTURAL ENVİRONMENT: THE EXAMPLE OF YOUTUBE


Creative Commons License

GÜMÜŞ T.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.37, pp.298-313, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 37
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33692/avrasyad.1402050
  • Journal Name: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.298-313
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The innovations that emerged in parallel with the technological developments have affected the social, political and economic life as well as the field of study of folklore. With the transformation of the science of culture into the science of life, the field of study of folklore has been moved from the village to the city, and from the city to the virtual-digital culture environment. The context of virtual-digital culture is fed by cultural memory, which is accepted as a source of difference and originality, and the images that exist in cultural memory. The images produced with the value judgments of the society and transferred to the future by using the transmission tools of the society are open to change and transformation. The images produced with the value judgments of the society and transferred to the future by using the transmission tools of the society are open to change and transformation. Cultural codes living together with image analysis have gained meaning.In this study, the local image in the virtual- digital culture environment and the actors that affect the formation of this image, local and postmodern local, will be discussed. It is aimed to reveal the place in the living culture by analyzing the local image through the YouTube sample.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yenilikler toplumsal, siyasi ve ekonomik hayatı etkilediği gibi folklorun de inceleme alanını etkilemiştir. Kültür biliminin yaşam bilimine dönüşmeye başlaması ile birlikte folklorun inceleme alanı köyden kente, kentten ise sanal-dijital kültür ortamına taşınmıştır. Sanal-dijital kültür bağlamı farklılık ve özgünlük kaynağı olarak kabul edilen kültürel bellekten, kültürel bellekte var olan imgelerden beslenmektedir. Toplumun değer yargıları ile üretilen yine toplumun aktarım araçlarını kullanarak geleceğe aktarılan imgeler değişime ve dönüşüme açıktır. İmge çözümlemeleri ile birlikte yaşayan kültürel kodlar anlam kazanmıştır. Bu çalışmada sanal-dijital kültür ortamında yerel imgesini ve bu imgenin oluşmasına etki eden aktörler olan yerel ve postmodern yerel ele alınacaktır. Yerel imgesi YouTube örneklemi üzerinden çözümlenerek yaşayan kültür içerisindeki yerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.