Substance use and crime: The results of a survey research


ALTUNER D., ENGİN N., GÜRER C., AKYAY İ., AKGÜL A.

Tıp Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.87-94, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Tıp Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-94
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Objective: Several researches have been conductedto analyze the relationship between crime/violenceand drug addiction, and also theoretical studies forthis subject have been carried out in the US andEurope. However, little scientific research has beenconducted for that purpose in Turkey. The aim ofthis study was to investigate the statistical relationbetween drug use and crime/violence as a surveyresearch.Methods: The researchers, at the present study,which was conducted to 2627 randomly selected 10th grade high school students in Bagcilar, Istanbul,statistically analyzed the relationship between druguse and crime in Turkey. Descriptive statistics aswell as chi-square, Mann-Whitney U, correlationand regression analysis were used in this research. Results: It is found that there is a significant and apositive correlation between drug use and crime (r= 0.403, p<0.001). In terms of violent behavior,there is a significant relationship between drug useand anger behavior (r = 0.171, p<0.001) anddifferent violent behavior (r = 0.280, p<0.001). Withusing Mann-Whitney U test, there is a significantdifference between the groups drug users and non users in terms of criminal behavior, anger behaviorand different violent behavior (p<0,001). Inregression analysis, the researchers found that themost important elements for the cause of criminalbehavior are delinquent peer support (0,368,p<0,001) deviant behavior that leads to crime (0,293p<0,001) and psychoactive drug use (0,169 p<0,001)respectively.Conclusion: This study is considered as animportant element for the developing publicpolicies in terms of prevention and the control ofcrime and drug addiction in Turkey.
Amaç: Amerika ve Avrupa’da yapılan birçokaraştırma, madde bağımlılığı ile suç / şiddetdavranışı arasındaki ilişkiyi incelemiş ayrıcakonuya ilişkin birçok teorik çalışma ortayakonulmuştur. Ne var ki ülkemizde söz konusuilişkiyi inceleyen alan araştırması ve anketçalışması oldukça azdır. Bu çalışmada, kesitselolarak madde kullanımı ile suç arasındaki ilişkininistatistiksel olarak incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: İstanbul ili Bağcılar ilçesinde10. sınıf öğrencileri arasından rastlantısal yöntemlebelirlenmiş olan 2627 kişiye uygulanan bir anketçalışması doğrultusunda Tanımlayıcı istatistiktestlerinin yanında ki-kare, Mann-Withney U,korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır.Bulgular: Uyuşturucu kullanımı ile suç işlemearasında pozitif bir korelasyon ilişkisi olduğu tespitedilmiştir (r = 0.403, p<0.001). Siddet davranışıaçısından ise, madde kullanımı ile öfke durumu (r =0.171, p<0.001), ve çeşitli şiddet davranışlarıgösterme (r = 0.280, p<0.001), arasında da anlamlıbir ilişki bulunmuştur. Mann-Whitney U analizindeise madde kullanan ve kullanmayan gruplarda suçişleme, öfke durumu, çeşitli şiddet davranışlarıgösterme, yönünden anlamlı bir farklılıkbulunmuştur (p<0,001). Yapılan regresyon analizineticesinde ise araştırmacılar suç davranışınaneden olan en önemli etkenlerin sırasıyla “suçişleyen arkadaş grubuna sahip olma” (0,368, p<0,001) “suça götüren sapkın davranış ” (0,293p<0,001) ve “psikoaktif madde kullanımı” (0,169p<0,001) olduğunu tespit etmişlerdir.Sonuç: Söz konusu çalışmanın, Türkiye’desuçluluğun ve madde bağımlılığının önlenmesi vekontrol altına alınması konusunda oluşturulacakkamusal politikalar açısından önemli olduğudeğerlendirilmektedir.