EVALUATION OF ORGANIZED AND QUALIFIED FRAUD IN TERMS OF ECONOMY AND FAMILY INSTITUTIONS BETWEEN THE YEARS OF 2011-2019 IN TURKEY


Creative Commons License

Irmak Ö., Yıldız S.

International Academic Social Resources Journal, vol.6, no.23, pp.382-394, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 23
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: International Academic Social Resources Journal
  • Page Numbers: pp.382-394
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The perpetrators of organized and qualified fraud crimes pursue economic gain and exploit the weaknesses of people with fraudulent behavior. Such criminal organizations; It has been the trigger of social problems that deeply affect the society, such as gaining unfair income, income injustice, poverty, interruption of bureaucratic work, and the disintegration of families. The purpose of this study is to analyze the datum of organized and qualified fraud from the perspectives of economy and family structure in the context of social integration and disintegration between the years of 2011-2019 in Turkey. For this purpose, crime statistics published by the General Directorate of Security between these years were analyzed and quantitative and qualitative analyzes were made. Organized crime and qualified fraud crime were discussed together in the study. According to the research findings, organized crime and qualified fraud operations are mostly carried out in economically developed provinces where trade and industry are concentrated. In both types of crime, the range of 31-45 in terms of age and the primary level in terms of education are concentrated. The prevalence of such crimes disrupts the micro and macroeconomic structure and affects family structures negatively.

Organize ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının failleri ekonomik çıkar amacı gütmekte ve hileli davranışlarla insanların zafiyetlerini kullanmaktadırlar. Bu türden suç organizasyonları; haksız kazanç elde edilmesi, gelir adaletsizliği, yoksulluk, bürokratik işlerin sekteye uğraması, ailelerin parçalanması gibi toplumu derinden etkileyen sosyal sorunların tetikleyicisi olmuştur. Bu çalışmanın amacı, 2011-2019 yılları arası Türkiye’de organize ve nitelikli dolandırıcılık suç verilerinin ekonomi ve aile yapısı açılarından sosyal bütünleşme ve çözülme bağlamında analiz edilmesidir. Bu amaçla 2011-2019 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu suç istatistikleri incelenmiş olup nicel ve nitel analizler yapılmıştır. Çalışmada hem organize suç hem de nitelikli dolandırıcılık suçu ele alınmıştır. Araştırma bulgularına göre organize suç ve nitelikli dolandırıcılık operasyonları daha çok ekonomik olarak gelişmiş ticaret ve sanayinin yoğun olduğu illerde yapılmaktadır. Her iki suç türünde yaş olarak 31-45 yaş aralığı, eğitim olarak ise ilköğretim seviyesi yoğunluk göstermektedir. Bu türden suçların yaygınlığı mikro ve makroekonomik yapıyı bozmakta ve aile yapılarını olumsuz etkilemektedir.