SUSTAINABLE TAX POLICY AGAINST ENVIRONMENTAL NEGATIVE STOCK EXTERNALITIES


TURAN D.

Vergi Raporu, vol.0, no.267, pp.129-148, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 267
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.129-148
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Global warming and climate change, sea saliva appearing in the seas and oceans, acid rain, etc. today’s most pressing environmental problems are based on stock-based externalities. The study aims to clarify the mistakes made in practice in the fight against stock externalities and the features that a sustainable tax policy should have at the theoretical level. The findings of this study are as follows; Environmental pollution leads to market failure and, if not intervened, will lead to negative intergenerational externalities that negatively affect the benefit of present as well as future generations. The capacity of the environment to absorb pollution is not infinite. In determining a sustainable tax policy for combating pollution, the nature of waste should be taken into account as well as the amount of pollution. In taxation of stock pollutants, the long-term accumulated pollution stock should be taken into account. Pigovian taxation ignores the fact that the damage caused by pollution is due to the pollution stock. Environmental tax regulations that do not take stock externalities into account will fail to reduce pollution to a sustainable level in the long run. For a socially desirable sustainable environmental policy, tax systems should be regulated to include stock externalities.
Küresel ısınma ve iklim değişimi, denizlerde ve okyanuslarda görünen deniz salyaları, asit yağmurları vb. günümüzün en acil çevresel so- runları stok temelli dışsallıklara dayanmaktadır. Yapılan çalışma, stok dışsallıklarla mücadelede uygulamada yapılan hataları ve uygulanması gereken sürdürülebilir bir vergi politikasının taşı- ması gereken özellikleri teorik düzeyde açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın bulguları şunlardır; Çevre kirliliği piyasa başarı- sızlığına yol açmaktadır ve müdahale edilmediği takdirde şimdiki nesillerin yanı sıra gelecek ne- sillerin de faydasını olumsuz etkileyen nesiller arası negatif dışsallıklara yol açacaktır. Çevrenin kirliliği özümseme kapasitesi sonsuz değildir. Kirlilikle mücadeleye yönelik sürdürülebilir bir vergi politikasının tespitinde, kirlilik miktarının yanı sıra atıkların doğası dikkate alınmalıdır. Stok kirleticilere yönelik vergilemede, uzun dönemli birikmiş kirlilik stokunun dikkate alınması ge- rekmektedir. Pigovian vergilemede, kirliliğin yol açtığı hasarların kirlilik stokundan kaynaklandığı gerçeği göz ardı edilmektedir. Stok dışsallıkla- rı dikkate almayan çevre vergisi düzenlemeleri, uzun dönemde kirliliği sürdürülebilir düzeye in- dirmede başarısız olacaktır. Sosyal olarak arzu edilen sürdürülebilir bir çevre politikası için vergi sistemlerinin stok dışsallıkları içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.