Efforts to Understand Organized Crime from the Sociological Standpoint


ERSOY Ö.

Avrasya Dosyası, vol.12, no.3, pp.221-254, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Avrasya Dosyası
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.221-254
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

For last decade, the phenomenon of organized crime has become one of the important articles on the world agenda. As a result of the social, economic and security problems posed by the organized crimes, the risks to the life of society are on the increase. This increase brings up the question that whether the combating efforts are adequate or not. The phenomenon of organized crime develops in each country’s own socio-cultural, political and economic conditions. The increase in the organized criminality, which has evolved and changed in the historical process, brings about a number of different terms such as mafia, corruption, white-collar crimes, organizational crimes, transborder crimes, illicit economy, unrecorded economy, black money and criminal groups. The question of how to identify the new terms connected to the organized crimes requires the utmost attention of the governments, academicians and enforcement units. Because, if the features and dimensions of a phenomenon are known, the methods to tackle with it can be developed. Thus, one can determine how resources should be allocated in attacking it. Therefore, each country has been making an effort to understand the organized crime, by looking into various aspects of it. Moreover, the identification of the organized crime differs according to the academic branch which examines it. It is clear that understanding of organized crime has two aspects, one is sociological and the other one is legal. The legal definition of it must be unambiguous. But in this study, the sociological definitions of this crime, which is developed paying attention to the visible characteristics of it, is examined. In summary, this study examines the definition efforts of organized crime and comparative analysis of the other terms connected to it.
Organize suç olgusu, son yıllarda dünya genelinin en önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. Neden olduğu siyasal, ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlar yüzünden organize suçların toplum hayatına yönelik riskleri giderek artmaktadır. Organize suçluluktaki bu artış, bu suça karşı alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı sorusunu sık sık gündeme getirmektedir. Her ülkenin organize suç olgusu, kendi sosyokültürel, ekonomik ve politik koşullarında ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. Organize suçluluk, tarihsel süreç içinde gelişip değişerek mafya, yolsuzluk, beyaz yaka suçları, organizasyonel suçlar, sınır aşan suçlar, yasadışı ekonomi, kayıt dışı ekonomi, kara para ve örgütlü suç terimleri gibi birçok farklı terimin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Organize suçlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan bu yeni kavramların nasıl algılanması ve açıklanması gerektiği yönündeki çabalar, devletlerin, akademisyenlerin ve mücadeleci kuruluşların sürekli gündemindedir. Zira, bir sorunla başa çıkma yöntemleri geliştirebilmek ancak bunun boyutlarının ve özelliklerinin bilinmesiyle mümkündür. Bundan dolayı her ülke organize suçun birbirinden farklı yönlerine bakarak organize suçu anlamaya çalışmıştır. Ayrıca, bu suçluluğu inceleyen akademik disipline bağlı olarak, organize suçun görünümüne ve örgüsüne yönelik açıklamalar da çeşitli farklılıklar göstermektedir. Organize suçun tanımlanmasının hem sosyolojik hem de hukuksal bir yönü olduğunu belirtmeliyiz. Hukukun getirdiği tanım, belirsizlikten uzak; somut olayları kavrayarak işlerlik kazanabilecek nitelikte olmalıdır. Ancak bu çalışmada, hukuki tanımlar değil, dışa yansıyan özellikleri dikkate alınarak geliştirilen sosyolojik tanımlar üzerinde durulmuştur. Çalışma, organize suçun tezahür biçimlerinden yola çıkarak günümüze kadar gelen tanımlama gayretlerini ve organize suç terimiyle bağlantılı diğer kavramların mukayeseli analizlerini incelemektedir.