Serbest Zaman Doyumunun Mutluluk ve Umutsuzlukla İlişkisinin İncelenmesi


Önder Ö. K., Bilgin Ü.

6th International Academic Sports Research Congress, Aydın, Turkey, 7 - 09 October 2022, pp.5-7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5-7
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: Yapılan bu araştırmada, dünya genelinde yayılım ve etkisini gösteren Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyumlarının mutluluk ve umutsuzlukla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmada betimsel çalışmaya dayalı ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören 1131 sağlık bilimleri ve spor bilimleri fakülteleri öğrencileri oluşturmuştur. Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyumlarını belirlemek için Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Gökçe ve Orhan (2011) tarafından yapılan “Serbest Zaman Doyum Ölçeği”, mutluluk düzeylerini ölçmek için Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen Türk diline uyarlaması Doğan ve Çötok (2011) tarafından yapılan “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu” kullanılmıştır. Katılımcıların umutsuzluk durumlarını belirlemek için ise Beck ve diğerleri (1974) tarafından geliştirilen Türkçe’ ye uyarlama çalışması Dilbaz ve Seber (1993) tarafından yapılan, güvenilirlik ve geçerlik çalışması Seber, Dilbaz, Kaptanoğlu ile Tekin (1993) ve tekrar geçerlilik çalışması Durak ve Palabıyıkoğlu (1994) tarafından yapılan “Beck Umutsuzluk Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS Statistics 26 programı kullanılarak; yüzde dağılım tabloları, sıklık analizi (Frekans), aritmetik ortalama ve standart sapma, t-testi ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Serbest zaman doyumu ile mutluluk arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur [(p<0,001), (ß: ,354), (r2: ,110)]. Serbest zaman doyumunun umutsuzluk ile ilişkisinde negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir [(p<0,001), (ß:-,354), (r2: ,059)]. Umutsuzluk ve mutluluk arasında ise negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir [(p<0,001), (ß:-,389), (r2: ,283)].

Sonuçlar: Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum düzeyleri arttıkça mutlulukların arttığı, umutsuzluk düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Covid-19, Pandemi, Serbest Zaman Doyumu, Mutluluk, Umutsuzluk