The Examination of Risk Analysis Methods Based on Psychology: The Case of Violent Radicalization Risk Among Youth


DEMIRDEN A.

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.9, no.23, pp.5-21, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 23
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-21
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Conceptually and methodologically well-structured forensic risk analysis can provide practitioners with systematic and evidence-based predictions. On the other hand, poorly designed risk assessments might result in serious consequences, such as the premature release of high risk offenders from custody or, conversely, having low-risk juvenile offenders suffering unnecessary restrictions on their freedoms as a result of ineffective risk assessment tools. Thus, it is imperative that risk assessments be evidence-based in order to ensure the effective management of risks. In the literature, risk assessments are designed based on the following three methods: unaided professional judgments, actuarial approach, and structured professional judgments. Though there are many differences in these methods, the most important pertains to objectivity and subjectivity. Unaided professional judgments involve risk predictions based solely on the subjective professional experiences and knowledge of the individual being assessed. Actuarial tools use a highly prescriptive and objective method to risk assessment based on checklists of risk indicators without taking into account practitioners’ expert opinions. In structured professional judgments, on the other hand, the identified evidence-based risk predictors serve to guide the assessor via a process of systematically identifying and interpreting risks. In this paper, the strengths and limitations of different risk assessment methods are discussed, after which a conceptually based discussion is presented on risk assessments as they pertain to juvenile violent radicalization risk. Compared to unaided professional judgments or actuarial approaches, structured professional judgments might constitute a more effective method in assessing the risk of juvenile violent radicalization due to the heterogeneous nature of the threat.
Kuramsal ve yöntemsel olarak iyi yapılandırılmış adli risk analizleri uygulayıcılara sistematik ve deliledayalı öngörüler sunma işlevini yerine getirebilirler. Diğer taraftan etkili bir şekilde yapılandırılmamışrisk analiz uygulamaları ise yüksek riskli hükümlülerin erken tahliye edilmeleri veya düşük riskgrubunda bulunan gençlerin özgürlüklerine gereksiz sınırlamalar getirilmesi gibi ciddi sorunlaraneden olabilmektedir. Dolayısıyla risk analiz araçlarının kanıt temelli yöntemlerle tasarlanmasıolası risklerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Literatürde yapılanaraştırmalara göre risk analizleri genel olarak araçsız uzman görüşleri, aktüeryal risk analizleri veyapılandırılmış uzman risk muhakemelerini içeren yöntemler kullanılarak yapılandırılmaktadır. Buüç yöntem arasında birçok farklılıklar bulunmakla birlikte en önemli ayrışma nesnellik ve öznellikboyutundadır. Araçsız uzman görüşleri tam anlamıyla öznel profesyonel tecrübe ve değerlendirilenkişi ile ilgili bilgilere dayanan öngörüleri içermektedir. Kontrol listelerindeki risk faktörlerinindeğerlendirildiği aktüeryal risk analizleri uygulayıcıların kişisel görüşlerine yer vermeyen nesnelöngörüleri kapsamaktadır. Diğer taraftan, yapılandırılmış uzman muhakemelerinde ise riskgöstergeleri uygulayıcılara sistematik olarak riskleri belirleme ve yorumlamalarında yol göstermeişlevini yerine getirmektedir. Bu çalışmada, farklı risk analiz yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönlerikarşılaştırılacak olup; sonrasında ise gençler arasında şiddet içeren radikalleşme hususuna yerverilerek, risk analizi bağlamında tartışılmaktadır. Gençler arasındaki şiddet içeren radikalleşmeriskinin ayrışık ve belirsiz yapılı riskleri içermesi nedeniyle aktüeryal veya araçsız uzman görüşüyöntemlerine karşın yapılandırılmış uzman muhakemelerinin daha sistematik ve delile dayalıöngörüler sunabileceği iddia edilebilir.