THE QUALITY OF GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY


ÜNLÜKAPLAN İ., ARISOY İ., CANIKALP E.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı, pp.487-508, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.487-508
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to analyze the impact the quality of governance and public expenditures on economic growth in Turkey. The quality of governance and the composition of public expenditure represents direct and indirect effects on economic growth, respectively. Linear multiple regression analysis is applied to investigate the direct relation between quality of governance and economic growth for 2002-2013 period. To explain the indirect effect of the quality of governance on economic growth, time series analysis is applied for 1960-2012 period in order to determine the relations between public expenditure composition and economic growth. According to the results of the analysis of the direct effect, there is positive and significant relationship between “Regulatory Quality”, “Government Effectiveness”, “Control of Corruption”, “Voice and Accountability” and economic growth. According to the results of the analysis of the indirect effect, education, health, social protection, social expenditure and defense expenditure caused an increase in economic growth.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yönetişim kalitesi ve kamu harcamalarının iktisadi büyüme üzerindeki etkisiniaraştırmaya yöneliktir. Yönetişim kalitesi iktisadi büyüme üzerindeki doğrudan etkiyi, kamu harcamalarıkomposizyonu ise dolaylı etkiyi ifade etmektedir. Yönetişim ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiler 2002-2013yıllarına ait verilerle çok değişkenli doğrusal regresyon analizi kullanılarak araştırılmaktadır. Yönetişim kalitesiile iktisadi büyüme arasındaki dolaylı ilişkiler ise 1960-2012 yılları itibari ile kamu harcamalarınınkompozisyonu ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkileri açıklamayı amaçlayan zaman serisi analizi çerçevesindetespit edilmeye çalışılmaktadır. Doğrudan etkinin analiz edilmesi sonucunda, Türkiye’de “DüzenleyicilikKalitesi”, “Hükümetin Etkinliği”, “Yolsuzluğun Önlenmesi”, “İfade Özgürlüğü ve Hesap Verilebilirlik"göstergeleri ile iktisadi büyüme arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dolaylıetkilerin analiz edilmesi sonucunda ise, eğitim, sağlık, sosyal koruma, sosyal harcamalar ve savunmaharcamalarının iktisadi büyümede bir artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.