Public-private partnership for public security services: methodology and criteria


URYAN Y., KAPTI A.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.155-178, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.155-178
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Public security services are directly provided by publicorganizations in Turkey. Private security services, as describedin the law, are a complementary component of public security.Developed western countries widely utilize private sector inprovision of public security services. If carefully planned, severaladvantages of private sector including high performance and lowcost can increase efficiency and quality of public security services.However, the 9/11 terrorist attacks have shown the possible cost ofincorrect private security provision. Several factors such as servicefeatures, private sector characteristics, competitive marketsituation, and risk assessment should be evaluated before decidingto privatize security services. A security privatization methodologysupported by theory can be useful for decision makers. This articleaims to develop such a methodology with privatization criteria tohelp decision makers arrive at effective decisions. The principle- agent theory, also known as contract theory, was used inspecifying privatization criteria. The theory was applied to UnitedStates aviation security system that was provided by private sectorbefore 9/11 terrorist attacks. The methodology developed in thisarticle was exemplified through several public security services.As a conclusion, the methodology and criteria developed can guidedecision makers on the privatization of public security services.
Türkiye’de kamu güvenliği hizmetleri bizzat devlet kurumlarıeliyle sağlanır. Özel güvenlik hizmetleri, kanunda belirtildiğişekliyle, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir. Özel sektö- rün güvenlik hizmetlerinde kullanımı, gelişmiş batı ülkelerindeçok daha yaygındır. Dikkatli bir şekilde planlandığı takdirde, yük- sek verim, düşük maliyet gibi özel sektörün öne çıkan özellikleri,güvenlik hizmetlerinin verimini ve kalitesini artırıp, maliyetleridüşürebilir. 11 Eylül terörist saldırılarında görüldüğü gibi, güven- lik hizmetlerini yanlış bir şekilde özelleştirmek, olumsuz sonuçlardoğurabilir. Güvenlik hizmetinin özellikleri, özel sektörün karakte- ristikleri, piyasanın rekabet durumu, risk durumu gibi birçok faktörbir arada değerlendirilerek özelleştirmeye karar verilmelidir. Buçalışmanın amacı, bir özelleştirme metodolojisi geliştirerek, özelsektörden güvenlik hizmeti alımının belirlenen kriterler ışığındayapılması için altyapı oluşturmaktır. Teorik altyapısıyla geliştirile- cek güvenlik hizmetleri özelleştirme metodolojisi, hizmetin bizzatdevlet tarafından verilmesi veya özel sektörden satın alınması nok- tasında karar vericiler için kullanışlı olabilir. Bu kriterlerin belir- lenmesinde, Sözleşme Teorisi olarak da bilinen “Principal-Agent”teorisi kullanılmıştır. Teori, örnek olay olarak seçilen 11 Eylül sal- dırıları öncesi özel sektörce işletilen Amerika Birleşik Devletlerisivil havacılık güvenliği sistemine uygulanmıştır. Geliştirilen me- todolojinin kullanımı, belirlenen kriterlerin değişik kamu güvenliğihizmetlerine uygulanması ile örneklenmiştir. Sonuç olarak bu ça- lışmanın geliştirdiği metodoloji ve kriterler güvenlik hizmetlerininözelleştirilmesinde karar vericiler için yol gösterici olması amaç- lanmıştır.