Misanthropists in Socıal Media: Twitter Case


Creative Commons License

Yıldız S., Soygan H.

ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.115-133

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.115-133
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The main aim of the study is to sociologically analyze the functions and structural features of misanthropists,who exist in social media as a virtual community. The other aim of the study is to examine how misanthropists forma virtual identity in social media and what kind of a community they have. For these purposes, how a virtualcommunity transforms what it gets from real life into a new hyper reality will be examined functionally. Virtualcommunities are formed by social media users uniting around a common purpose, sharing various activities and shares.These formations eliminate limitations such as time and space.
 
Thus misanthropists, showing a postmodern character by moving away from the characteristics of traditional communities, have created virtual entities as Twitter users. İnthis direction, in the context of Baudrillard’s simulatin theory, it has been investigated how misanthropists objectifyin the globaling wold and how they establish their reality on Twitter as a virtual community. Misanthropists are agroup that takes a stance against the negative actions of people and tries to gain reality in social media as a hate groupagainst humanity. Shares of 15 Twitter users, misanthropists selected as samples in the findings of the study, weresubjected to discourse analysis. As a result of study, it was
 
determined
 
that misanthropists formed a virtual community by creating personal relationship networks.

Çalışmanın ana amacı, sosyal medya içerisinde sanal bir cemaat olarak var olan mizantropistlerin işlevlerinive yapısal özelliklerini sosyolojik olarak analiz etmektir. Çalışmanın diğer amacı ise, mizantropistlerin sosyalmedyada nasıl bir sanal kimlik oluşturduğu ve nasıl bir cemaat özelliği taşıdığını incelemektir. Bu amaçlardoğrultusunda sanal bir topluluğun gerçek yaşamdan aldıklarını yeni bir hiper gerçekliğe nasıl dönüştürdükleriniişlevsel olarak irdelenecektir. Sanal cemaatler, sosyal medya kullanıcılarının ortak amaç etrafında birleşmesi, çeşitlietkinlikler ve paylaşımlarda bulunması yoluyla oluşmaktadırlar. Bu oluşumlar zaman, mekân gibi sınırlılıkları ortadankaldırmaktadır. Böylece geleneksel cemaatlerin özelliklerinden uzaklaşarak postmodern bir özellik gösterenmizantropistler Twitter kullanıcıları olarak sanal varlıklar oluşturmuşlardır. Bu doğrultuda Baudrillard’ın simülasyonkuramı bağlamında küreselleşen dünyada mizantropistlerin nasıl nesneleştiği ve sanal cemaat olarak Twitter’dagerçekliklerini nasıl kurdukları araştırılmıştır. Mizantropistler insanların olumsuz eylemlerine karşı bir duruşsergileyen, insanlığa karşı bir nefret grubu olarak sosyal medyada gerçeklik kazanmaya çalışan bir grup olduğu çeşitliörnekler ile ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulgularında örneklem olarak seçilen 15 Twitter kullanıcısımizantropistin paylaşımları söylem analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucunda mizantropistlerin kişisel ilişkiağları oluşturarak bir sanal cemaat kurmuş oldukları saptanmıştır.