The concept of strategy and its utilization in the organizations as a management principle


SEVİNÇ B.

Türk İdare Dergisi, vol.0, no.479, pp.213-242, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 479
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk İdare Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.213-242
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The concept of strategy which is mostly used in military literature hasalso been used by business world since 19th century, and today it is one ofthe indispensable elements of modern management phenomenon. Strategyplays an important role in terms of defning existng and future conditonsof both public and private organizatons. Strategy is vital for organizatonsto take future oriented decisions and determine the routes to be followedthrough analyses of organizatons existng capacites and developments atouter environment. In today s world which is exposed to huge changes in eachlayer of the life, organizatons have to utlize management techniques whichwill accommodate new conditons induced by the change in order to be ableto increase their productvity, reach their targets, be afected at minimumlevel by unexpected developments, cope with the change, accommodatethe environment and survive successfully. Public and private organizatonswhich fail to respond new developments and changes or respond but becomelate experience huge problems. In this study that explores the concept ofstrategy in the context of management phenomenon, the concepts of beneftsof strategy formaton, types of strategy, levels of strategy, formulaton ofstrategy, factors that defne strategy, relatonship of strategy with similarconcepts are analyzed in detail. Also, utlizing the concept of strategy ,management phenomenon in organizatons is discussed in the context ofstrategic management. Once considered that there is a gap in the Turkishliterature regarding strategy and strategy dimension of management, it isbelieved that this study will be a good source of informaton for those whoare interested in the feld.
Daha çok askeri alanda kullanılan strateji kavramı 19. yüzyıldan itbaren işdünyasında da kullanılmaya başlanmış ve bugün modern yönetm olgusununvazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Strateji, kamu ve özel sektörde faaliyetgösteren örgütlerin bugünkü ve gelecekteki durumlarının tanımlanmasındaönemli bir rol oynamaktadır. Strateji, örgütlerin mevcut kapasitesini ve dışçevredeki gelişmeleri analiz ederek geleceğe yönelik kararların alınmasıve izleyecekleri yolların belirlenmesi açısından önemlidir. Her alanda hızlıbir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler, verimliliklerini artrabilmek,örgütsel hedeferine ulaşabilmek, beklenmedik gelişmelerden en az düzeydeetkilenmek, değişimle başa çıkabilmek, çevreye uyum sağlayabilmek vebaşarılı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmek için değişimle gelen koşullarauygun yeni yönetm tekniklerini uygulamak durumundadırlar. Gelişmelere vedeğişime yeterli tepki veremeyen ya da tepki vermekte geciken kamu ve özelsektör örgütleri büyük sorunlar yaşayabilmektedir. Yönetmsel açıdan strateji kavramının incelendiği bu çalışmada, strateji oluşturmanın yararları, stratejiçeşitleri, strateji düzeyleri, stratejilerin formüle edilmesi, stratejiyi belirleyenöğeler, stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi detaylı olarak incelenmektedir.Ayrıca, strateji kavramından da yararlanılarak, örgütlerde yönetm olgusustratejik yönetm bağlamında tartşılmaktadır. Strateji ve yönetmin stratejiboyutu ile ilgili olarak Türkiyede yeterli çalışmanın bulunmadığı dikkatealındığında, yerli ve yabancı literatür incelemesine dayanan bu çalışmanınalana ilgi duyanlar için bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.