Examination of the Police Academy StudentsGeneral Self-Efficacy Beliefs and Sources of Sports Motivation


ŞANLI S.

Spor Bilimleri Dergisi, vol.25, no.4, pp.172-183, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.172-183
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to examine the generalself-efficacy beliefs and source of motivation of thePolice Academy students engaged in sport activities.314 male students take part in individual and teamsports at the Police Academy in 2012 participated inthis study. The data used in this studywere collectedby using Sport Motivation Scale , General Self-Efficacy Scale and Personal Information Form . Pearson correlation coefficient, one-way analysis of variance and t-test were conducted for data analysis. Thestudy revealed that there are significant differencesbetween general self-efficacy levels and extrinsicmotivation levels in sports depending on class andthere are significant differences in the levels of intrinsic motivation to know-accomplishment depend- ing on participating in individual or team sports . Onthe contrary, general self-efficacy, intsinsic motivation to experience stimulation, introjection, identification, external regulation, amotivation in sport moti- vation levels did not differ between individual and teamsports. In addition, intrinsic motivation to know-accom- plishment, intsinsic motivation to experience stimulation, introjection, identification and amotivation levelsdid not differ among the upper and lower classes. A lowlevel of positive significant relationship was observedamong intrinsic motivation to know-accomplishment,intsinsic motivation to experience stimulation, intro- jection, identification, external regulation and generalself-efficacy scores. Consequently, the findings of thestudy provide practical methods and recommendationson how students engaged in sport activities improvetheir general self-efficacy and motivation levels.
Bu çalışmanın amacı, Polis Akademisinde sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin genel özyeterlik inançlarını ve sporda güdülenme kaynaklarını incelemektir. Çalışmaya 2012 yılında PolisAkademisinde bireysel ve takım sporlarıyla uğraşan 314 erkek öğrenci katılmıştır. Bu araştırmadakullanılan veriler, Sporda Güdülenme Ölçeği , Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi için PearsonKorelasyon Katsayısı, tek yönlü varyans analizi vebağımsız gruplar için t testi uygulanmıştır. Yapılananalizler sonucunda, sporcuların genel öz yeterlikve sporda güdülenme ölçeğinin dışsal için dışsalgüdülenme boyutunun, sınıfa; sporda güdülenme ölçeğinin bilmek-başarmak için içsel güdülenme boyu- tunun ferdi olarak ya da takım halinde sportif etkinliğe katılmaya göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.Genel öz yeterlik ve sporda güdülenme ölçeğininuyaran yaşamak için içsel güdülenme, dışsal, içe atımve özdeşim için dışsal güdülenme ile güdülenmemeboyutlarının ferdi olarak ya da takım halinde sportifetkinliğe katılmaya; sporda güdülenme ölçeğinin bilmek-başarmak ve uyaran yaşamak için içsel güdülenme, içe atım ve özdeşim için dışsal güdülenme ilegüdülenmeme boyutlarında sınıfa göre anlamlı farksaptanmamıştır. Sporda güdülenme ölçeğinin bilmek- başarmak ve uyaran yaşamak için içsel güdülenme,dışsal, içe atım ve özdeşim için dışsal güdülenme boyutları ve genel öz yeterlilik puanları arasında düşükdüzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Genel öz yeterlik ve sporda güdülenme ölçeğiningüdülenmeme boyutu arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları, sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin genel öz yeterlikve güdülenme seviyelerini nasıl geliştirebileceklerineilişkin pratik yöntemler ve öneriler sağlamaktadır.