BASIC DETERMINANTS CORPORATE IMAGE: SAMPLE OF POLICE ORGANIZATIONSTAKEHOLDER SURVEY


ÇETIN S., TEKINER M. A.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.418-440, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.418-440
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Aim of this study in the context of Corporate Image Management and corporate appearance, corporate communications, corporate image and perceived dimensions of corporate behavior within the scope of the determination of the main determinants in shaping the image of the institution and how these dimensions have been identified as effective to reveal that. In this context, research, corporate image Malatya City Police Department employees for internal stakeholders' perceptions of a sample of 200 police employees were examined and interviewed in this study. The package programme of SPSS 19.0 was used in analyzing the data and in order to reveal relations among variables, the factor analysis, correlation and multiple regression analysis was benefited from.As a result of these search, that there is a positive perception of corporate image of the police employees,but the number of these suggestions have been made in terms of ensuring that more positive perceptions.
Bu araştırmanın amacı; Kurumsal İmajın, kurumsal görünüm, kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve algılanan kurum imajı boyutları kapsamında ortaya çıkan temel belirleyicilerin saptanması ve bu boyutların kurum imajının şekillendirilmesinde ne denli etkili olduğunun ortaya konulması olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede araştırmada, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü çalışanları örnekleminde iç paydaşların kurum imajına yönelik algıları incelenmiş ve araştırma kapsamında 200 emniyet teşkilatı çalışanı ile görüşülmüştür. Verilerin analizinde SPSS 19.0 paket programı kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için, faktör analizi, korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.Araştırma neticesinde; emniyet teşkilatı çalışanlarının kurumsal imaj algılarının olumlu yönde olduğu belirlenmiş olmakla birlikte, bu algılarının daha olumlu yönde olmasının sağlanması bakımından birtakım önerilerde bulunulmuştur.