Human trafficking and legislative measures: former problems, current solutions


RENK B., DEMİR O. Ö.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.51-75, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-75
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Although fighting against human trafficking requires economic,social, and psychological measures, legislative measures aim- ing at finding and punishing perpetrators, and localize, save, andprotect victims of trafficking are the foremost important elementsin this fight. This paper discusses the developments and changes inlegislation related to human trafficking in the last years, and intro- duces how solutions have been offered to the problems faced. Inaddition to the examination of legislation, interviews were madewith prosecutors and judges to better analyze how they experiencepractical problems. Turkey defined human trafficking as a crime inthe Turkish Penal Code in 2002. The UN Protocol on human traf- ficking was signed in 2000, and then ratified in 2003. In judicialpractice, human trafficking crime has sometimes been confusedwith other similar crime types like prostitution, migrant smug- gling, and restricting freedom. In addition, developing case laws ofthe Court of Cassation have become guiding for practitioners. TheTurkish legislation in the fight against human trafficking seemssupplementary to the measures on economic, social, and psycho- logical fields.
İnsan ticareti ile mücadele, ekonomik, sosyal, psikolojik önlemle- ri gerektirmekle birlikte, bu suçun faillerini bulmak ve cezalan- dırmak, suçun mağdurlarını da tespit etmek, kurtarmak ve koru- mak bakımından hukuki önlemler sorunun çözümünde önde gelenunsurlardandır. Bu çalışma, mevzuatın insan ticareti açısından sonyıllarda nasıl geliştiğini ve karşılaşılan sorunlara ne gibi çözümlersunulduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada yasal düzenlemelerinincelemesinin yanı sıra, uygulamadaki sorunlar, hâkim ve savcılar- la yapılan mülakatlarla anlaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de insanticareti suçu ilk olarak 2002 yılında Türk Ceza Kanunu’nda düzen- lenmiştir. 2000 yılında imzalanan insan ticareti ile ilgili BM Pro- tokolü de 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Uygulamada fuhuş,göçmen kaçakçılığı, hürriyeti tahdit gibi suçlarla da içerik açısın- dan benzerlik gösteren ve bu nedenle kimi zaman bu suçlarla ka- rıştırılan insan ticareti suçu konusunda gelişmekte olan Yargıtayiçtihatları, uygulayıcılara da yol gösterici olmaya başlamıştır. Hu- kuki mücadelede son 10 yıllık zaman zarfında gelinen aşamanın,bu suçla mücadelede ortaya konan ekonomik, sosyal ve psikolojikönlemleri desteklemekte olduğu gözlenmektedir.