The evaluation of virtual classroom applications on professional development: the case of Turkish national police


TERKEŞLİ R., GÜL Z.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.153-186, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 4
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.153-186
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to examine the impact of the virtual classroom that is used for human resources improvement on the professional development in the Turkish National Police. This process has been implemented in four dimensions; (1) whether to use the distance learning technologies are necessary or not, in inservice training, (2) whether the use of the distance learning technologies show any significant change in terms of “Unit”, “Rank” and “Education Level”, (3) if any, on which level the taken courses from the virtual class satisfy the career development expectancies of the participants, (4) and, if any, on which level the taken courses with distance learning method, affect the participants’ personal performance. The population of the study comprises 1630 Police Majors and 320 Chiefs of Police who were promoted to higher ranks in the years of 2006, 2007, 2008 and 2009, in the Turkish National Police. The “voluntary working team” (sample) consists of 283 Police Majors and 77 Chiefs of Police. Data are collected through surveys. SPSS software program and quantitative methods are used to analyze and interpret the findings. Whereas officers in Police Major rank and 2nd Degree Chief of Police rank believed in the necessity of distance learning technology and supported its utilization. They also believed that the courses which were taken from distance learning methods only partially developed the participants’ professional improvement and enhanced their personal performance. Based on the findings, some suggestions were also made at the end of the study.
Bu çalışmanın amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde insan kaynaklarının geliştirilmesinde kullanılan sanal sınıfın mesleki gelişime katkısını değerlendirmektir. Bu süreç; (1) hizmetiçi eğitim etkinliklerinde, uzaktan öğretim teknolojileri kullanımının gerekli olup olmadığı, (2) uzaktan öğretim teknolojileri kullanımının; “Birim”, “Rütbe” ve “Eğitim Durumuna” göre farklılık gösterip göstermediği, (3) Sanal sınıftan alınan kurslar, katılımcıların mesleki gelişim beklentilerini hangi düzeyde karşıladığı, (4) uzaktan öğretim yöntemi ile alınan kursların, katılımcıların bireysel performansını hangi düzeyde etkilediği, konuları olmak üzere dört boyutta değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında bir üst rütbeye terfi eden, 1630 emniyet amiri ile 320 emniyet müdürü oluşturmaktadır. Evrenden, 283’ü emniyet amiri ve 77’si emniyet müdürü olmak üzere toplam 360 kişilik “gönüllü çalışma grubu” oluşturulmuştur. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veriler, anket yöntemleriyle toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen nicel veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Anket sonuçları, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlamada kullanılmıştır. Emniyet amirleri ve emniyet müdürleri, insan kaynaklarının geliştirilmesinde kullanılan, uzaktan öğretim teknolojilerinden yararlanılmasının gerekliliğini desteklerken, uzaktan öğretim yöntemiyle alınan kursların, katılımcıların mesleki gelişimlerini ve bireysel performansını kısmen artırdığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Çalışma sonunda bulgulara göre bir kısım öneriler de yapılmıştır.