Julia Alvaraziin Kar adlı öyküsünde metinsel iletişimin göstergebilimsel çözümlemesi


KUMRAL N.

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.9, no.2, pp.31-44, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Journal of Language and Linguistic Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.31-44
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The use of literary texts in language classes does not find enough space within the scope of English languageteaching programs in English as a Foreign Language (EFL) settings, where direct exposure to second language(L2) is considerably limited due to pseudo communicative language teaching environment. Literary texts provideample opportunity for the learner to study the target language in a natural way with all the necessary corpora richin powerful textual communication where linguistic, pragmatic and literary studies are presented in the samemedium concurrently. The whole idea behind this article is not to substitute criticism for literature, but to make itthe object of study in an inter-textual system of relations by connecting one text to the already existing onescreated in the same literary tradition. The relation between semiotic analysis and textual communication withreference to the seven standards of textuality is provided within a mellifluent blend for the sake ofcomprehensive understanding of the semiotic analysis of textual communication in the story. Textual analysis ofthe story by considering all the standards of textuality is displayed with all the necessary input in order for thelearner to move on to semiotic analysis of textual communication in the short story. Semiotic analysis of thestory is presented in line with the accepted strategies of the reading activity developed in consecutive steps.Having provided with the phases of the approach the reader is expected to develop a comprehensive view of howto become autonomous learner responsible for his own learning. The reader not only develops the interpretativeskills by acquiring the accepted strategies of semiotic analysis, but also enhances awareness of life, for literarystudies help develop a thorough perception of life by going through the private psychological experience of theprotagonist. The reader is expected to appreciate and acquire the sort of wisdom lying behind the moral lesson ofthe story to understand life better, and in turn to appreciate the unalienable human rights that guarantee freedomof the mankind in this world.© 2013 The Authors and JLLS. Published by JLLS.
Sözde iletişimsel dil öğretim ortamları olduklarından dolayı hedef dille doğrudan ilişkide olma düzeyininoldukça sınırlı olduğu øngilizcenin Yabancı Dil olarak öğretildiği sınıflarda edebi metinlerin kullanımı dilöğretim programlarında yeterince yer bulamamaktadır. Bu makalenin amacı dilbilim, edimbilim ve yazınçalışmalarının aynı ortamda birlikte sunulduğu iletişimce zengin metinler olan yazın çalışmaları hedef dilindoğal olarak öğrenilmesinde geniş fırsatlar sağladığı uygulamalı olarak gösterilmektir. Bu çalışmanınarkasındaki asıl düşünce ise, göstergebilimsel çözümleme ile metinsel iletişim arasındaki ilişkiyi gösterip,eleştiriyi yazın çalışmalarının yerine geçirmeksizin, söz konusu çalışmayı aynı yazınsal gelenek içinde üretilenmetinlerle ilişkilendirerek, eleştiriyi metinler arası ilişkilerin sistemi içerisinde çalışmanın nesnesi halinegetirmektir. Yedi metinsel standardı dikkate alarak yapılan göstergebilimsel çözümleme ile metinsel iletişimarasında var olan ilişki kısa öyküdeki metinsel iletişimin göstergebilimsel çözümüyle uyumlu bir bileşim içindekapsamlı olarak verebilmektir. Metinsel standartlar gözeterek yapılan metinsel çözümlemeden sonra okuyucununkısa öykünün göstergebilimsel çözümlemesine devam etmesi için gerekli bilginin sağlanmasıyla bu geçişin nasılyapacağı gösterilecektir. Birbirini takip eden evreler halinde geliştirilen ve kabul gören okuma stratejileriyleuyum içerisinde öykünün göstergebilimsel çözümlemesi yapılacaktır. Yaklaşımın evrelerinin sunumuylaokuyucunun kendi öğreniminden sorumlu nasıl özerk birey olabileceği konusunda kapsamlı görüş edinmesininyolu gösterilecektir. Okuyucu yalnızca yorum becerilerini göstergebilimin kabul gören çözümleme stratejileriniöğrenerek geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda yazın çalışmalarının derin yaşam algısının gelişmesinisağlaması kahramanın psikolojik deneyimini izleyerek kendi yaşam algısını genişletmesi fırsatını da eldeedecektir. Okuyucunun yaşamı daha iyi anlamak için öykünün mesaj içeren dersinin arkasındaki aklı takdiretmesi ve edinmesi ve bunun sonucu olarak dünyada insan özgürlüğünü garanti eden vazgeçilemez insanhaklarının kıymetini de takdir etmesi gözetilmektedir.