Police academy security science faculty students’ evidence perception


ATAÇ Y., MUŞ E., AYDOĞDU E., KARAPAZARLIOĞLU E.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.15, no.3, pp.45-71, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.45-71
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Crime scene investigation and the competencies of the CSI experts are very crucial to fight against crime. Evaluation of the evidence obtained from the crime scene can be an important linkage to perpetrators. The evidence obtained from the crime scene has shortened the way to the perpetrator with the help of advanced science and technology. During the CSI training, the trainees are taught on different kinds of evidence that can be seen at the crime scene. Perspectives of law enforcement officials on evidences vary in regard to their education level. These trainings prepare the professionals for their respective duties and start with associate level degree and continue with in-service training. In this study, students from Faculty of Security Studies are selected based on the probability of at least 100 students from each period (N = 400), and Evidence Perception Survey (EPS) that are prepared by the researchers is applied to those students. This study has three major aims: First, to measure the Security Sciences Faculty students’ perceptions on forensic evidence. Second, to find out whether there is a difference on perception between the different classes or between the students who watch CSI episodes or not. The collected data was analyzed by the help of SPSS 17.0 with descriptive statistics, t-test, correlation tests and variance analysis (ANOVA) were used as statistical tools. The findings of the study did not uncover any statistical significant differences both on the on the perception of different classes and CSI watchers and not watchers. The findings, policy implications and discussion of the findings end the study.
Suçla mücadelede, olay yeri inceleme ve bu hizmeti yerine getiren uzmanların yapmış oldukları görev büyük önem arz etmektedir. Çünkü olay yerinden elde edilen deliller, suçu araştıran uzmanları faile götüren bir araç haline gelmektedir. Olay yerinden elde edilen deliller gelişen bilim ve teknoloji sayesinde faile giden yolu kısaltmış durumdadır. Olay yerinde ne tür delille karşılaşacağı görevli personele değişik eğitimlerle verilmektedir. Bu eğitimler mesleğe hazırlanırken lisans veya ön lisans seviyesindeki eğitimlerle başlar ve atandıkları kadrolarda verilen hizmet içi eğitimler ile devam eder. Bu çalışmada, Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden olasılığa dayalı olarak her dönem öğrencisinden 100’er öğrenci seçilmiş (N=400)ve bu öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan Delil Algı Anketi (DAA) uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmanın üç ana hedefi vardır: Bunlardan en önemlisi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin adli delil algılarının ölçülmesidir. İkinci olarak dönem öğrencileri arasında delil algısında farklılık olup olmadığı ve son olarak da bu çalışmayla televizyonlarda yayınlanan CSI dizilerinin delil algısında farklılık oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesidir. Toplanan veriler SPSS 17.0 programı yardımıyla betimsel istatistikler, t-test, korelâsyon testleri ve varyans analizi (ANOVA) gibi istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin delil algısında dönemler ve CSI dizilerini takip edip etmemeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Sonuç, politika önerileri ve bulguların tartışması çalışmanın sonunda yer almaktadır.